Groepsaanbod voor kinderen en jongeren

Naast individuele begeleidingen kunnen kinderen en jongeren ook in groep deelnemen aan workshops. 

Sinds het voorjaar van 2023 gaan we de samenwerking aan met VCBL Deinze, RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid kinderen en jongeren), Huis van het Kind Kruisem, Huis van het Kind Deinze en Stad Deinze: 

EuREKA - Emotieregulatietraining voor jongeren

Wat? Deze uitgebreide en diepgaande emotieregulatietraining beoogt het verhogen van de emotionele weerbaarheid. Ze bestaat uit 10 sessies van 1,5 uur in een groepje van maximum 8 deelnemers.


Voor wie? Alle jongeren die moeilijkheden ervaren in het omgaan met emoties en/of algemeen gezien hun emotionele weerbaarheid willen verhogen komen in aanmerking. EuREKA is ontwikkeld als interventieprogramma en kan aangeboden worden bij kinderen en adolescenten tussen 10 en 16 jaar oud. Wij willen ons toespitsen op de groep van het 2de tot het 4de secundair onderwijs.

De training werkt transdiagnostisch, dus kinderen en jongeren met uiteenlopende moeilijkheden en diagnoses komen in aanmerking: Emoties horen bij het leven en iedereen krijgt ooit wel eens te maken met intense emotionele gebeurtenissen die gepaard gaan met verschillende gevoelens zoals verdriet, angst en/of boosheid. De manier waarop we met deze emoties omgaan, zal invloed uitoefenen op hoe jongeren ontwikkelen.
Emotieregulatie speelt dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling en instandhouding van verschillende psychische problemen, zoals depressieve klachten, angst, eet- en gewichtsproblemen, verslaving, zelfverwondend gedrag, gedragsproblemen en verschillende pijn- en gezondheidsklachten.
Daarom wordt emotieregulatie gezien als een transdiagnostisch mechanisme. Het transdiagnostisch perspectief gaat er van uit dat eenzelfde onderliggend mechanisme, zoals emotieregulatie, kan leiden tot verschillende problematieken of deze in stand houden. Transdiagnostische mechanismen worden tegenwoordig intensief bestudeerd omdat ze beter de complexiteit van mensen omvatten. Daarnaast winnen ze ook steeds meer aan belang binnen preventie- en interventie programma’s voor kinderen en adolescenten, met als doel het versterken van de veerkracht.

Wetenschappelijk onderbouwd?
De huidige emotieregulatietraining is gebaseerd op de geëvalueerde Affect Regulatie Training (ART) voor volwassenen, ontwikkeld door Berking en Whitley (2014) en combineert verschillende modules uit de Cognitieve Gedragstherapie, Acceptatie en Commitment Therapie, Emotiegerichte therapie, oplossingsgerichte therapie en positieve therapie. 


Het doel van de training is het aanleren van zes cruciale emotieregulatie basiscompetenties, met name:
  1. ademhalings- en spierontspanning, 
  2. emotioneel bewustzijn, 
  3. aanvaarden, 
  4. effectieve zelfondersteuning, 
  5. analyseren en 
  6. het gebruiken van emotieregulatiestrategieën. 

Voor elk van deze basiscompetenties werden leeftijdsadequate methodieken ontworpen.
Uniek in deze training is het respecteren van de sequentie, waarbij het toepassen van de eerste basiscompetenties (1- 5) een basis legt voor het optimaal benutten van het repertoire aan emotieregulatie strategieën (6). Aangezien het aanleren van optimale emotieregulatie aan kinderen en adolescenten best heftige gevoelens kan losmaken, verdient dit een professionele aanpak. Daarom is het erg belangrijk om de sequentie niet vroegtijdig stop te zetten of willekeurig één methodiek uit te kiezen. Aan Universiteit Gent is de laatste 10 jaar veel aandacht besteed aan de keuze van de methodieken die elk apart geëvalueerd werden bij kinderen en adolescenten, hetzij door anderen, hetzij door hun eigen onderzoeksgroep. Zowel ik als Ilse volgden een opleiding tot EuREKA trainer bij Universiteit Gent.


EuREKA - Emotieregulatietraining voor kinderen

Vanaf maart 2024 bieden we bovenstaande groepstraining ook aan voor kinderen! 
Contacteer ons voor meer info. 


Infoavond "Voor het eerst naar school"

Deze gratis info-avond richt zich tot alle ouders van wie hun kindje(s) binnenkort voor het eerst naar school gaan of die in de loop van het schooljaar gestart zijn. 

De avond gaat over de ontwikkeling van peuters en de sprong naar meer zelfstandigheid.
Er komt aan bod hoe je kan herkennen wanneer jouw kindje klaar is voor de schoolstart en hoe je hem of haar kan ondersteunen in deze grote stap.

Er komen heel wat tips & tricks aan bod en ouders kunnen vragen stellen.

De infoavond wordt gegeven door kinderpsychologe en gedragstherapeute Delphine Van Lierde.

U kan inschrijven voor de volgende info-avond van donderdag 21 maart 2024 via mail: deelname is gratis, maar om praktische redenen weten we graag hoeveel personen we ongeveer kunnen verwachten.

De Paradijsvogel - Psychotherapie voor kinderen en jongeren
i.s.w.m. Huis van het Kind Kruisem, RADAR en
Basisschool De Keimolen Kruisem (maar open voor alle ouders uit de ruime omgeving)


Aanbod voor scholen en organisaties

U kan ons als school (of andere instelling/organisatie) ook vragen om een workshop of groepssessies bij u ter plaatse te geven. Als u bijvoorbeeld een aantal leerlingen (min. 8) hebt met problemen op het vlak van assertiviteit, faalangst, emotieregulatie of ..., kan het de moeite zijn om de training op de school zelf te laten doorgaan, in de vertrouwde omgeving van de leerlingen.

Wij kunnen ook rond andere thema's workshops komen geven (bijvoorbeeld faalangst, sociale angst, trauma, ACT, rouw, ...) aan leerkrachten of andere professionelen binnen uw organisatie.

Als geconventioneerd psycholoog kan ik een aanvraag indienen om deze workshops, groepssessies, info-avonden of vormingen via de conventie te geven. Als de insteek past binnen de vooropgestelde voorwaarden (gemeenschapsgericht, rechtstreeks of onrechtstreeks voor kinderen en jongeren, preventief, ...) kan dit, na goedkeuring, volledig gefinancierd worden door de conventie. 

Voor meer info kan u contact opnemen via Delphine@DeParadijsvogel.be of 0485 85 11 13.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar Delphine@DeParadijsvogel.be