Werkwijze


Aanmelding 

Eerste contact via telefoon of e-mail. Bij dit eerste contact stel ik u kort een paar vragen om te kunnen inschatten of u met uw vraag aan het juiste adres bent. Ik bekijk ook samen met u bij welke collega u het best terecht kan (afhankelijk van expertise en/of beschikbaarheid). Vervolgens maken we een afspraak voor de intake.  

Intake 

Bij dit eerste gesprek beluister ik (of mijn collega) uw verhaal en uw hulpvraag. Indien mogelijk en afhankelijk van de leeftijd zie ik het kind of de jongere ook even apart. Ik geef u tevens uitleg over mijn werkwijze, procedures en tarieven. Ten slotte stellen we samen een behandelplan op. Dit behandelplan wordt aangepast doorheen de sessies en kan na dit intakegesprek ook inhouden dat we de problematiek eerst verder gaan verkennen.  

Verdere verkenning, diagnostiek 

Wanneer er nog een aantal onduidelijkheden zijn is een verdere verkenning aangewezen. Aan de hand van diagnostisch testmateriaal  (observaties, vragenlijsten, testen, interviews, ...) of projectieve technieken (tekeningen, rollenspelen, verhalen, ...) klaar ik de problematiek verder uit, zodat de therapie gerichter kan afgestemd worden. Na deze fase bespreken we samen de resultaten en bekijken we het behandelplan opnieuw.   

Begeleiding, therapie

Delphine vertrekt vanuit de gedragstherapeutische visie (erkend gedragstherapeute) en vult aan met talrijke ideeën en technieken uit andere therapeutische visies, steeds afgestemd op de noden en stijl van de cliënt.  
Kaat bouwt verder op krachtbronnen reeds aanwezig in het gezin/bij het kind/bij de jongere. Ze werkt vanuit een systeemtheoretisch kader (relatie- en gezinsgericht). 
Jeroen baseert zich hoofdzakelijk op gedragstherapeutische principes, aangevuld met principes/ideeën uit andere therapeutische visies. Op het vlak van rouw- en verliesbegeleiding werkt hij vanuit het duaal-procesmodel, maar eveneens met aanvulling van andere visies en ideeën hieromtrent.
Jolien spitst zich vooral toe op kinderen en jongeren, vanuit een vooral gedragstherapeutische invalshoek met aandacht voor het ontwikkelingsgerichte.


Individuele psychotherapie

Gesprekstherapie
Hierbij werken we samen naar vooruitgang toe, via gesprekken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleren van technieken die het kind of jongere helpen om sociaal en emotioneel sterker te worden. Bij gesprekstherapie is er ruimte om vertrouwen op te bouwen en om te praten over wat het kind of de jongere belangrijk vindt. 

Speltherapie
Speltherapie heeft dezelfde doelstelling als gesprekstherapie, alleen gebruiken we hier spel en creatieve technieken als medium in plaats van gesprekken. Speltherapie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij (jonge) kinderen of bij kinderen die het verbaal moeilijk hebben. Speltherapie kan (bij elk kind) ook perfect als aanvulling of ter afwisseling van gesprekstherapie. 


Ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning

Hierbij vinden er gesprekken met de ouder(s) plaats over ouderschap en opvoeding.


Afronding

Wanneer u of uw kind zich voldoende gesterkt voelen om verder op weg te gaan en/of wanneer de doelstellingen uit het behandelplan voldoende bereikt zijn, ronden we af. Dit houdt in dat we de frequentie van de sessies gaan afbouwen, in onderling overleg.  Bijvoorbeeld: U en/of uw kind komen nog eens langs na 1 maand, vervolgens na 3 maanden en ten slotte bel ik u op na 1 jaar om te polsen hoe het gaat.   

Associatie

De Paradijsvogel werkt in vrije associatie samen met Praktijk De Klaproos (www.praktijkdeklaproos.be) en Praktijk Iris Vollon. Dit houdt in dat we op regelmatige basis overleggen en elkaar ondersteunen & adviseren. Wij organiseren ook samen sociale vaardigheidstrainingen (in groep), op verschillende locaties.